tel. +48 796 58 58 77, +48 600 18 57 77 (Aqua Bike)
e-mail: info@akademialodeczka.pl

 • Aquabike

  Aqua bike
  rower + woda = niesamowita sprawa

 • w wodzie

  Nauka poprzez zabawę
  Innowacyjne metody nauczania

 • team

  Profesjonalizm i doświadczenie,
  przyjazna atmosfera,
  bezpiecznie i bez stresu

 • andrju i grupa

  Indywidualne podejście
  Dostosowane treści kształcenia

 • Piaskownica

  Zapraszamy do skorzystania z usług naszego partnera - Piaskownicy!

1. Organizatorem zajęć jest „Łódeczka” Akademia Pływania i Aqua Bike. Spotkania odbywają się na terenie Łodzi, na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 19 ul. Balonowa 1, zgodnie z grafikiem dostępnym na stronie www.akademialodeczka.pl. Prowadzenie naszej działalności jest ubezpieczone w firmie Alianz.

2. Każdy uczestnik/czka przed przystąpieniem do zajęć, powinien (nie jest to wymogiem koniecznym) skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach w wodzie. Wszelkie zalecenia i sugestie lekarza winny być zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć. Brak informacji z Państwa strony traktujemy, jako deklarację, iż osoba decydującą się na wzięcie udziału w organizowanych przez nas lekcjach jest zdrowa i może uczestniczyć w spotkaniach, które wymagają wysiłku. Jeżeli kursant/ka jest nieletni to taką wiedzę musi posiadać i przekazać rodzic bądź prawny opiekun. W obecnej dobie COVID 19 każdy uczestnik/czka powinien być zdrowy, bez oznak wskazujących na zakażenie koronawirusem. Organizator, jakim jesteśmy ma prawo nie wpuścić osoby z podejrzeniem zachorowania na wskazany wirus.

3. Opłaty za zajęcia przyjmowane są za dwa miesiące. Aby kontynuacja kolejnego dwumiesięcznego karnetu była możliwa należy dokonać wpłaty przed upływem ważności bieżącego, posiadanego. Organizator zastrzega sobie możliwość usunięcie uczestnika/czki z kursu/zajęć, jeśli płatność nie jest uregulowana zgodnie z umową. Należność przyjmowana jest tylko i wyłącznie przelewem na konto organizatora. W tytule prosimy podać Imię i Nazwisko uczestnika/czki oraz termin i rodzaj zajęć. Numer rachunku do opłaty ING Bank 41 1050 1461 1000 0090 9139 4610

4. „Łódeczka” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane nieobecności.

5. Istnieje możliwość odrobienia dwóch nieobecności na zajęciach w cyklu dwumiesięcznym, po uprzednim poinformowaniu organizatora o absencji uczestnika/czki. Informacja o nieobecności na zajęciach powinna być wysłana SMSem na nr telefonu organizatora +48796585877, co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem zajęć.

W przypadku nieobecności istnieje również możliwość przekazania wejścia innej osobie po wcześniejszym uprzedzeniu organizatora.

6. Osoby/ dzieci uczestniczące w zajęciach obowiązuje ściśle regulamin pływalni SP nr 19, z którym należy się zapoznać przed pierwszą wizytą i przestrzegać jego zasad i ogólnie przyjętych norm i zachowań. Istotnym wymogiem jest posiadanie czepka oraz stroju pływackiego. Uczestnicy każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała, w trosce o utrzymanie higieny swojej jak i obiektu z którego korzysta.

7. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci,odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy i ratownik. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub prawni opiekunowie. Uczestnicy i opiekunowie upraszani są do punktualnego przybycia na zajęcia oraz niezwłocznego odbierania podopiecznych po zakończonych zajęciach. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest pomoc rodzica czy opiekuna w szatni. Ze względów bezpieczeństwa rodzice/opiekunowie nie mogą przebywać wokół niecki pływalni w czasie prowadzonych zajęć.
Na każdym etapie nauki i doskonalenia organizowane są pokazy dla rodziców.

8. „Łódeczka” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć. W przypadku nie przeprowadzonych zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora, uczestnik otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu i za zgodą kwota ta zostaje przeniesiona na kolejne wejście.

9. Zajęcia zaplanowane są w systemie roku szkolnego (wrzesień- czerwiec). Kurs dedykowany jest osobom od 4 roku życia.

10. „Łódeczka” ma prawo do wykorzystania zdjęć bądź nagrań na potrzeby prowadzenia swojej działalności. Brak takiej zgody może być równoznaczne z brakiem porozumienia na udział w organizowanych zajęciach.

11. Dokonanie opłaty jest tożsame z respektowaniem i zgodą  na powyższe ustalenia i regulamin obowiązujący w „Łódeczce” Akademia pływania i Aqua bike.

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.

13. Zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
* Administratorem danych osobowych uczestników jest  Łódeczka, działalność zarejestrowana w Łodzi, ul. Przełajowa 23/6; 94-045 Łódź www.akademialodeczka.pl
* Dane osobowe  będą przetwarzane w celu organizacji zajęć pływania i aqua bike.
* Odbiorcą danych osobowych będzie firma ubezpieczająca uczestników imprezy.
* Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
* Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora będzie skutkowało brakiem możliwości udziału w zajęciach.