tel. +48 796 58 58 77, +48 600 18 57 77 (Aqua Bike)
e-mail: info@akademialodeczka.pl

 • Aquabike

  Aqua bike
  rower + woda = niesamowita sprawa

 • w wodzie

  Nauka poprzez zabawę
  Innowacyjne metody nauczania

 • team

  Profesjonalizm i doświadczenie,
  przyjazna atmosfera,
  bezpiecznie i bez stresu

 • andrju i grupa

  Indywidualne podejście
  Dostosowane treści kształcenia

 • Piaskownica

  Zapraszamy do skorzystania z usług naszego partnera - Piaskownicy!

 1. Organizatorem zajęć jest „Łódeczka” Akademia Pływania i Aqua Bike. Spotkania odbywają w dwóch punktach na terenie Łodzi. Pływalnia SP nr 19 ul. Balonowa 1 ; pływalnia Uniwersytetu Medycznego ul.6-go Sierpnia 71.
 2. Każdy uczestnik przed przystąpieniem do zajęć, powinien (nie jest to wymogiem koniecznym) skonsultować się z lekarzem w sprawie braku przeciwwskazań do uczestnictwa w zajęciach w wodzie i złożyć stosowne oświadczenie dotyczące stanu zdrowia (Kliknij tu, aby pobrać). Wszelkie zalecenia winny być zgłoszone przed rozpoczęciem zajęć. W imieniu nieletniego uczestnika takie oświadczenie składa rodzic lub prawny opiekun.
 3. Opłata za zajęcia przyjmowana jest z góry, za dany miesiąc,przed pierwszymi zajęciami danego cyklu. Organizator zastrzega sobie usunięcie kursanta z zajęć, jeśli płatność nie jest uregulowana zgodnie z umową. Należność wpłacana jest w formie gotówki przed zajęciami na pływalni lub przelewem na rachunek organizatora / tylko i wyłącznie po uprzednim ustaleniu z organizatorem kwoty/ dostępnym w zakładce „ KONTAKT”. Przy dokonaniu opłaty przelewem należy przed przystąpieniem do pierwszych zajęć, okazać potwierdzenie dokonania przelewu.
 4. „Łódeczka” nie zwraca wpłaconych należności za niewykorzystane nieobecności.
 5. Dopuszcza się możliwość odrobienia zajęć bądź wskazanie osoby, która wykorzysta wejście na dowolne wskazane przez siebie zajęcia. Nadmieniamy, iż nie musi to być ten sam obiekt.

  Osoby uczęszczające na zajęcia 2 razy w tygodniu, mogą odrobić max. 2 zajęcia w ciągu miesiąca od pojawienia się na zajęciach. Osoby uczęszczające na zajęcia 1 raz w tygodniu, mogą odrobić max. 1 zajęcia w dogodnym lecz nieprzekraczalnym terminie 30 dni, od daty nieobecności. Wszelkie tego typu sytuacje mogą mieć miejsce tylko po wcześniejszym ustaleniu z organizatorem. Dopuszczalne jest odrobienie większej ilości zajęć przez uczestnika, jeśli pozwala na frekwencja na poszczególnych spotkaniach.

Warunkiem koniecznym jest wykupienie karnetu na kolejny cykl miesięczny.

UWAGA!! Wymagamy od uczestników każdorazowego telefonicznego bądź w formie SMSa zgłoszenia nieobecności na naszych zajęciach. Najlepiej z odpowiednim wyprzedzeniem, jednakże w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin do wizyty. W przeciwnym razie nie ma możliwości nadrobienia zaległości.

 1. W przypadku braku jakichkolwiek informacji od uczestnika/rodzica odnośnie nieobecności w przeciągu dwóch tygodni trwania zajęć, organizator zastrzega sobie przyjęcie w to miejsce nowego uczestnika.
 2. Osoby/ dzieci uczestniczące w zajęciach obowiązuje bezwzględnie ogólny regulamin pływalni, z którym należy się zapoznać przed pierwszą wizytą i przestrzegać jego zasad i ogólnie przyjętych norm i zachowań. Istotnym wymogiem  jest posiadanie czepka oraz stroju pływackiego. Uczestnicy każdorazowo przed przystąpieniem do zajęć zobowiązani są do umycia całego ciała, w trosce o utrzymanie higieny swojej jak i obiektu z którego korzysta.
 3. W trakcie zajęć, w których biorą udział dzieci,odpowiedzialność za bezpieczeństwo ponoszą instruktorzy i ratownik. Za bezpieczeństwo dzieci w holu pływalni przed i po zajęciach odpowiadają ich rodzice lub opiekunowie. Uczestnicy i opiekunowie upraszani są do punktualnego przybycia na zajęcia oraz niezwłocznego odbierania podopiecznych po zakończonych zajęciach. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalna jest pomoc rodzica czy opiekuna w szatni. Ze względów bezpieczeństwa rodzice lub opiekunowie nie mogą przebywać wokół niecki pływalni w czasie prowadzonych zajęć.
  Na każdym etapie nauki i doskonalenia organizowane są pokazy dla rodziców.
 4. „Łódeczka” zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn od niej niezależnych (np. awaria), łączenia grup, zmian godzin zajęć lub podwyższenia opłat w przypadku zmniejszenia ilości osób w grupie. W przypadku odwołania zajęć z przyczyn leżących po stronie organizatora, uczestnik otrzymuje zwrot kwoty za niewykorzystane zajęcia lub po uzgodnieniu kwota ta zostaje przeniesiona na kolejne wejście.
 5. Zajęcia zaplanowane są w systemie szkolnym/akademickim, czyli start wrzesień/październik, koniec przypada na czerwiec. Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie internetowej organizatora oraz na Facebook’u.
 6. Dokonanie opłaty za określone zajęcia oraz złożony podpis uczestnika/ rodzica na warunkach umowy jest tożsamy ze zgodą na powyższe ustalenia.

Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośba o możliwość wykorzystania wizerunku(zdjęć dzieci/ dorosłych z zajęć) na potrzeby prowadzenia naszej działalności. (Kliknij tu, aby pobrać)